1

User Image Linux Üzerinde Multimedia İşlemleri Nov. 3, 2014, 11:05 a.m.

Mkv ses dosyasını ac3 e dönüştürmek :

ffmpeg -i 'inputfile' -vcodec copy -scodec copy -acodec ac3 -ac 6 -ab 640k 'outputfile'

Mov dosyalarını Avi dosyasına dönüştürmek:

1) Direk Dönüşüm:

avconv -i in_movie.mov out_movie.avi

2)Bitrate i yükseltiyoruz:

avconv -i in_movie.mov -b 19000k -b:a 192k -out_movie.avi

3)Bitrate i koruyup çözünürlüğü azaltıyoruz ve bütün dizinin içini taratıyoruz:

#!/bin/sh
i=0
for file in /home/ozgur/Desktop/temp/test/*
do
  #whatever you need with "$file"
  echo " ====> Processing $i"
  echo " ====> Processing $file"
  avconv -i $file -b 19000k -b:a 192k -s 960x540 $file.avi
  i=i+1
done

4) with ffmpeg

#!/bin/sh
i=0
for file in /home/ozgur/Desktop/temp/test/*
do
  #whatever you need with "$file"
  echo " ====> Processing $i"
  echo " ====> Processing $file"
  ffmpeg -i $file -vf scale=960:-2 -c:v libx264 -crf 20 -preset slow -c:a copy $file.mkv
  i=i+1
done

 


1