1 2 3 4 5 6 7

User Image Linux Üzerinde Multimedia İşlemleri Nov. 3, 2014, 11:05 a.m.

Mkv ses dosyasını ac3 e dönüştürmek :

ffmpeg -i 'inputfile' -vcodec copy -scodec copy -acodec ac3 -ac 6 -ab 640k 'outputfile'

Mov dosyalarını Avi dosyasına dönüştürmek:

1) Direk Dönüşüm:

avconv -i in_movie.mov out_movie.avi

2)Bitrate i yükseltiyoruz:

avconv -i in_movie.mov -b 19000k -b:a 192k -out_movie.avi

3)Bitrate i koruyup çözünürlüğü azaltıyoruz ve bütün dizinin içini taratıyoruz:

#!/bin/sh
i=0
for file in /home/ozgur/Desktop/temp/test/*
do
  #whatever you need with "$file"
  echo " ====> Processing $i"
  echo " ====> Processing $file"
  avconv -i $file -b 19000k -b:a 192k -s 960x540 $file.avi
  i=i+1
done

4) with ffmpeg

#!/bin/sh
i=0
for file in /home/ozgur/Desktop/temp/test/*
do
  #whatever you need with "$file"
  echo " ====> Processing $i"
  echo " ====> Processing $file"
  ffmpeg -i $file -vf scale=960:-2 -c:v libx264 -crf 20 -preset slow -c:a copy $file.mkv
  i=i+1
done

 

sudo touch /etc/init.d/RunMyProgram
sudo chmod +x /etc/init.d/RunMyprogram
nano /etc/init.d/RunMyProgram

Dosyanın içine = >

#!/bin/bash 
/home/me/programs/MyProgram &
sudo update-rc.d /etc/init.d/RunMyProgram defaults

 

User Image TVS Apache Nov. 3, 2014, 11 a.m.

Jantlar

Ön: 1.85x17 JANT

Arka: 2.15x18


Lastikler

Ön:

90x90x17

3,00/17(Metzeler)

http://www.motolastik.com/Metzeler-300-17-TT-50P-ME-22-pmu27183

Arka:

110x80x18

3,50/18(Metzeler)

http://www.motolastik.com/Metzeler-350-18-TT-RF-62P-ME-22-pmu27182

 

 

MOTUL 5100 10/40 

MOTUL  5100 serisi 15w50

User Image OpenSuse Oracle Java 1.7 kurulumu Nov. 2, 2014, 8:45 p.m.

https://github.com/jeffery/oracle-java
 

veya1) Oracle web sitesinden JDK 1.7 rpm dosyasını indirin.Son indirme adresi http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

2) Rpm Kurulumu:

user$ sudo zypper in jdk-7*.rpm -y

3) java dosyamızı alternatives'e ekliyoruz

user$ /usr/sbin/update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" $(ls /usr/java/jdk*/bin/java) 40

4) Aynı işlemi web tarayıcımızın plugini için de tekrarlıyoruz

user$ sudo /usr/sbin/update-alternatives --install "/usr/lib/browser-plugins/javaplugin.so" "javaplugin" $(ls /usr/java/jdk*/jre/lib/i386/libnpjp2.so) 40

5) Alternatives'i ayarlıyoruz

user$ sudo /usr/sbin/update-alternatives --config java

6) Şimdi de web tarayıcımız için alternatives 'i ayarlıyoruz

user$ sudo /usr/sbin/update-alternatives --config javaplugin

7) firefox tarayıcımızın adres satırına about:plugins yazıp kontrol ediyoruz

User Image Ubuntu Sun/Oracle Java kurulumu Nov. 2, 2014, 8:43 p.m.
sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-jdk7-installer

 

User Image Kullanışlı Django Eklentileri Nov. 2, 2014, 5:10 p.m.

South :

Süper bir veritabanı migrasyon aracı: Üç temel komut ne yaptığını özetliyor: 

#!/bin/bash
# Veritabanını başlangıçta bir kereye mahsus sürüm kontrolüne geçirmek için
./manage.py schemamigration <uygulama_adı> --initial

# Veritabanında değişiklik olduğunda migrasyon dosyasını oluşturmak için:
./manage.py schemamigration <uygulama_adı> --auto

# Veritabanını göç ettirmek için:
./manage.py migrate

DjangoPackagesLink


django_compressor:

Kullanılan css ve javascript dosyalarını fazladan bir işlem yapmaya gerek kalmadan collectstatic yapıldığında otomatik olarak sıkıştırır.

Kullanımı:

{% load compress %}

{% compress css %}
<link rel="stylesheet" href="/static/css/one.css" type="text/css" charset="utf-8">
<style type="text/css">p { border:5px solid green;}</style>
<link rel="stylesheet" href="/static/css/two.css" type="text/css" charset="utf-8">
{% endcompress %}


{% load compress %}

{% compress js %}
<script src="/static/js/one.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">obj.value = "value";</script>
{% endcompress %}

DjangoPackagesLink


django-htmlmin:

şunu:

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
 </head>
</html>

şuna dönüştürür:

<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/></head></html>
pip install django-htmlmin

gzip ile beraber htmlmin.middleware.HtmlMinifyMiddleware settings içine eklenir

MIDDLEWARE_CLASSES = (
  'django.middleware.gzip.GZipMiddleware',
  'htmlmin.middleware.HtmlMinifyMiddleware',
  'django.middleware.common.CommonMiddleware',
  'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
  'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
  'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
  'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
)

https://github.com/cobrateam/django-htmlmin

KURULUM

1) webapps adında kullanıcı ve kullanıcı grubu ekliyoruz:

@root >>
adduser webapps
usermod -a -G www-data webapps

2) aşağıdaki dizinleri oluşturuyoruz

mkdir /srv/www
mkdir /srv/www/logs
mkdir /srv/www/scripts
mkdir /srv/www/webapps

2) webapps user'ı olarak giriş yapıyoruz

sudo su webapps

3) Önce sistemi güncelliyoruz ve virtual enviroment kuruyoruz:

@root >> 
sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade 
sudo apt-get install python-virtualenv
sudo apt-get install supervisor

4) Sonrasında virtual enviroment oluşturuyoruz

cd /srv/www/webapps
virtualenv proje_adı
cd project_name

5) Bu noktada proje dosyasını kopyalıyoruz veya git vb. yerlerden pull ediyoruz . Nihai dizin yapımız şu şekilde olmalı:

/srv/www/webapps/proje_adı/django_projesi_dizini

6) Virtual enviroment'ı aktifleştiriyoruz ve gunicorn + requirements kuruyoruz

source bin/activate
cd /srv/www/webapps/proje_adı/django_projesi_dizini
pip install -r requirements.txt
pip install gunicorn

7) Veritabanı bağlantılarını ayarlıyoruz ve yoksa veritabanını oluşturuyoruz. Wsgi dosyasının adının wsgi.py olduğundan emin oluyoruz.

8) settings.py içerisinden Debug=true yapıp yapıyı test ediyoruz.

chmod +x manage.py
./manage.py runserver
>> ctrl + c

9) settings.py içerisinden Debug=false yapıp gunicornu test ediyoruz.

cd ../
gunicorn wsgi_dizini_adı.wsgi:application --bind 127.0.0.1:8000
>> ctrl + c

GÜNCELLEME

$webapps >> 
cd /srv/www/webapps/virt_enviroment_dizini/proje_dizini
sudo supervisorctl stop proje_adi
source ../bin/activate
git pull
rm static -rf
rm $(find ./ -name '*.pyc')


./manage.py migrate
./manage.py collectstatic --noinput
sudo supervisorctl start proje_adi
deactivate

 


1 2 3 4 5 6 7