1 2 3 4 5 6 7

User Image Kernel Debug Mode Aug. 17, 2015, 4:01 p.m.
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug/
cd /sys/kernel/debug/

 

User Image Device Tree Binaries Aug. 13, 2015, 11:17 a.m.

 

device-tree-compiler uygulamasına ihtiyacımız var

sudo apt-get install device-tree-compiler

DTB Dosyasını okunabilir  DTS dosyasına çevirmek için :

dtc -I dtb -O dts omap3-beagle.dtb > omap3-beagle.dts

 

DTS > DTB

dtc -I dts -O dtb -o /path/to/my-tree.dtb /path/to/my-tree.dts

 

Ubuntunun açılışta otomatik olarak kablosuz ağa bağlanması için:

Kablosuz adaptörümüzün wlan0 olduğu farzedilmiştir.

auto lo
iface lo inet loopback

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wireless-ssid AĞ_ADI
wireless-key PAROLA

veya 

auto lo
iface lo inet loopback

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp 
wpa-ssid AĞ_ADI
wpa-psk PAROLA

 

User Image Pulse Audio Sorunlar ve Çözümleri May 13, 2015, 8:47 p.m.

Debian için güzel bir kaynak ==>

 

https://wiki.debian.org/PulseAudio

User Image Django Models March 21, 2015, 4:29 p.m.

Django base model:

  def __unicode__(self):
    return '%s' % self.title

  class Meta:
    verbose_name_plural = u"Günlükler"
    verbose_name = u"Günlük"
    ordering = ["-posted"]

 

Django admin save override :

  def save_model(self, request, obj, form, change):
    # custom stuff here
    obj.save()

 

User Image TeamViewer March 14, 2015, 8:30 p.m.
teamviewer --help        print this help screen 
teamviewer --version      print version information 
teamviewer --info        print version, status, id 
teamviewer --passwd [PASSWD]  set a password (useful when installing remote (ssh) 
teamviewer --ziplog       create a zip containing all teamviewer logs (useful when contacting support) 

teamviewer --daemon status   show current status of the TeamViewer daemon 
teamviewer --daemon start    start    TeamViewer daemon 
teamviewer --daemon stop    stop    TeamViewer daemon 
teamviewer --daemon restart   stop/start TeamViewer daemon 
teamviewer --daemon disable   disable TeamViewer daemon - don't start daemon on system startup 
teamviewer --daemon enable   enable   TeamViewer daemon - start daemon on system startup (default) 
User Image Python Execute Shell Commands Dec. 22, 2014, 9:55 p.m.

Renkli shell çıktıları için :

# -*- coding: utf-8 -*- 
__author__ = 'ozgur'
__creation_date__ = '27.01.2013' '02:16'

__RED = '\033[91m'
__GREEN = '\033[92m'
__YELLOW = '\033[93m'
__BLUE = '\033[94m'
__PINK = '\033[95m'
__CYAN = '\033[96m'
__WHITE = '\033[97m'
__YELLOW = '\033[93m'
__ENDC = '\033[0m'
__DEFAULT = "\033[99m"

def printComment(text):
  return __GREEN + text + __ENDC


def printMenu(text):
  return __YELLOW + text + __ENDC


def printInfo(text):
  return __PINK + text + __ENDC

Renklendirdiğimiz çıktıyı ekrana echo ettirdiğimizde bash'in kendi içine gömülü renklendirmesini kullanarak çıktıları ekrana yazdırabiliriz

 

Bir diğer konu ise.Python üzerinde komut satırı işletimi ve process yönetimi için subprocess adında harika bir kütüphane var. Kullanım örnekleri:

Çıktıyı bir değişkene atamak için :

import commands
output = commands.getstatusoutput('ls -alh')

Çıktıyı shell e yönlendirmek için :

command = "ls -alh"
subprocess.call([command],shell=True)

Eğer işlemimiz uzun sürüyorsa ve çıktıları anlık olarak adım adım takip edeceksek çıktıyı sterror a pieline olarak bağlamamız gerekiyor. Örneğin netstat için:

 
#!/usr/bin/python
import subprocess
## command to run - tcp only ##
cmd = "/usr/sbin/netstat -p tcp -f inet"
 
## run it ##
p = subprocess.Popen(cmd, shell=True, stderr=subprocess.PIPE)
 
## But do not wait till netstat finish, start displaying output immediately ##
while True:
  out = p.stderr.read(1)
  if out == '' and p.poll() != None:
    break
  if out != '':
    sys.stdout.write(out)
    sys.stdout.flush()

 

 

User Image OpenSuse PostgreSql Kurulumu Nov. 17, 2014, 12:58 p.m.
$ sudo zypper install postgresql postgresql-server pgadmin3
root$ rcpostgresql start
root$ su postgres -c psql postgres
postgres$ ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'postgresPassword';
postgres$\q

root$ nano /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

pg_hba.conf >>

# tüm bağlanatı biçimleri md5 olacak

local  all       all                       md5
# IPv4 local connections:
host  all       all       127.0.0.1/32      md5
# IPv6 local connections:
host  all       all       ::1/128           md5

root$ rcpostgresql restart

 

User Image Socialist World Republic Nov. 17, 2014, 12:52 p.m.

A whisper goes around the world: Bir fısıltı dolaşıyor dünyayı

Worker, don't you hear it? İşçi, duymuyormusun?

these are the voices of war ministers: bunlar savaş patronlarının sesi:

Worker don't you hear them? işçi, duymuyormusun onları?

Coal and steel producers are whispering, Kömür ve çelik üreticileri fısıldıyor

Chemical warfare production is whispering too, Kimyasal silah üretimi de fısıldıyor,

The whispering comes from all continents: Fısıltı bütün kıtalardan geliyor:

Mobilization against the Soviet union! Sovyetler Birliğine karşı harekete geçin!

Workers, peasants, Arm yourselves, İşçiler köylüler silahlanın,

Arm yourselves with guns. Kendinizi silahlarla donatın,

Annihilate the fascist bandit armies, Faşist haydut ordularını yokedin,

set all Hearts on Fire! bütün kalpleri ateşe verin!

Plant your Red banners of Labor İşçilerin kızıl bayrağını dikin(plant aynı zamanda işletme,fabrika demek, kelime oyunu var)

On every ramp, on every factory. Her bir yamaca , her bir fabrikaya

Rising from the ruins Küllerinden yükseliyor

of the old society eski toplumun

The socialist World Republic! Sosyalist Dünya Cumhuriyeti!

Workers hear, they gather for battle, Çalışanlar duyun, onlar savaş için toplanıyorlar,

And shout for nation and race. Ulus ve ırk diye haykırıyorlar

This is a war of World leaders Bu dünya liderlerinin --savaşı(1)--

Against the working class. çalışanlara karşı --savaşı(2)--

Because the assault against the Soviet Union Sovyetler Birliğine saldırıyorlar çünkü

Is a strike in the heart of the Revolution. Devrimin kalbine vurmak istiyorlar.

And the War, which sweeps through countries now, Ve bu savaş ülkeleri içine çeken

Is a war against you Proletarian-! Proleterya ya karşı bir savaştır-!

Workers, peasants, Arm yourselves, İşçiler köylüler silahlanın,

Arm yourselves with guns. Kendinizi silahlarla donatın,

Annihilate the fascist bandit armies, Faşist haydut ordularını yokedin,

set all Hearts on Fire! bütün kalpleri ateşe verin!

Plant your Red banners of Labor İşçilerin kızıl bayrağını dikin(plant aynı zamanda işletme,fabrika demek, kelime oyunu var)

On every ramp, on every factory. Her bir yamaca , her bir fabrikaya

Rising from the ruins Küllerinden yükseliyor

of the old society eski toplumun

Sosyalist Dünya Cumhuriyeti!


1 2 3 4 5 6 7